fbpx

Domki Ewa

Rodzinne wczasy nad morzem

Domki Ewa

Rodzinne wczasy nad morzem

Domki Ewa

Rodzinne wczasy nad morzem

Domki Ewa

Rodzinne wczasy nad morzem

Domki Ewa

Rodzinne wczasy nad morzem

Domki Ewa

Rodzinne wczasy nad morzem

Regulamin

Szanowni Państwo!

Dziękujemy, że wybraliście nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

§1

1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto właściciela ośrodka Domki Ewa: Waldemar Sikora, ul.Paderewskiego 10, 76-150 Darłowo nr konta 12 1020 4681 0000 1102 0097 1812, zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie 3 dni. W przypadku braku w/w wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku rezerwacji potwierdzonych zadatkiem, obsługa Ośrodka skontaktuje się z Państwem w terminie od 5 do 3 dni przed rozpoczęciem pobytu (mailowo lub telefonicznie), w celu ostatecznego potwierdzenia przyjazdu (brak odpowiedzi z Państwa strony, traktowany będzie jako anulacja rezerwacji).

2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające.

3. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką, podczas przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.

4. W razie rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek przepada.

5. W przypadku zamknięcia ośrodka w następstwie obostrzeń wynikających z warunków epidemiologicznych (pandemia), a tym samym niemożliwości odbycia pobytu w rezerwowanym terminie, zadatek zostanie zwrócony w ciągu 7 dni roboczych.

§2

1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy proszę ustalać telefonicznie.

2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków w wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.

3. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności obsługi ośrodka.

4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Jako zabezpieczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł/domek.

§3

1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 22:00 do godz. 7:00.

2. W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości, i nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie). Używanie własnego nagłośnienia w trakcie ciszy nocnej (po godz. 22), grozi utratą kaucji.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

§4

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka.

3. Nie zapewniamy ręczników.

§5

1. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 23:00 do godz. 8:00. W pozostałych godzinach tylko za zgodą właściciela Ośrodka.

2. Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji).

3. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

§6

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:
– palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,
– używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku
– przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń
– rozpalania grilla na tarasie i chodnikach. Grillowanie jest możliwe na trawniku przed domkiem
– smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.

Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 500 zł.

§7

1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić z obsługą Ośrodka podczas dokonywania rezerwacji. Istnieje wówczas możliwość zaparkowania drugiego samochodu na postoju przed Ośrodkiem (przed kamerami).

2. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.

3. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.

4. Właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do wejścia do domku zajmowanego przez Gości, w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować szkody na mieniu Ośrodka i Gości (zagrożenie pożarowe, awaria instalacji wod/kan., obecność szkodników itp) lub wystąpienia okoliczności zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu Ośrodka.

5. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§8

1. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.

2. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.

3. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej .

Życzymy miłego pobytu!

NOWOŚĆ!!
OLBRZYMI STATEK PIRACKI
DLA DZIECI

NOWOŚĆ!!
BASEN REKREACYJNY

Zadzwoń